• Негосударственное образовательное учреждение «Collegium Humanum - Varshava
   Menejment universiteti Andijon filiali» 170100, г.Андижан, ул. Истиклол 34,
   e-mail: admission@humanum.uz ;
   тел. + 998 90 203 20 00
   Р/с 20214000605415123001 в АИКБ
   «IPAKYULIBANK» Андижон филиали
   МФО 01120
   ИНН: 308661937                                                                                                           
   Негосударственное образовательное учреждение «Collegium Humanum - Varshava
   Menejment universiteti Andijon filiali» 170100, г. Андижан, ул. Истиклол 34,
   e-mail: admission@humanum.uz ;
   тел. + 998 90 203 20 00
   P/с 20214000205415123002 в AITB
   «IPAТEКABANK» Истиклол филиали
   МФО 00068
   ИНН: 308661937

Available courses

« Maktab boshqaruvi va boshlang’ich ta’lim bakalavriat ta’lim yo‘nalishi 1-2 kurs talabalari uchun
« Maktab boshqaruvi va b oshlang’ich ta’lim bakalavriat ta’lim yo‘nalishi 1-kurs talabalari uchun
Mutaxasislikka kirish kursi "Maktab boshqaruvi va boshlang’ich ta’lim" bakalavriat ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun kurs.
Axborot texnologiyalari (1-kurs Maktabni boshqarish va boshlang`ich ta'lim yo`nalishi uchun)

Э́тика (греч. ἠθική, от др.-греч. ἦθος — нрав, обычай) — нормативная наука и философская дисциплина, исследующая нравственность и моральные принципы, лежащие в основе поведения людей.

Первоначально смыслом слова этос было совместное жилище и правила, порождённые совместным проживанием, нормы, сплачивающие общество, способствующие преодолению индивидуализма и агрессивности. По мере развития общества к этому смыслу добавляется изучение совестидобра и зласочувствиядружбысмысла жизнисамопожертвования и так далее. Выработанные этикой понятия — милосердиесправедливостьдружбасолидарность и другие, направляют моральное развитие социальных институтов и отношений.

В науке под этикой понимают область знания, а под моралью или нравственностью — то, что она изучает. В живом языке это разграничение пока отсутствует. Термин «этика» иногда употребляется также для обозначения системы моральных и нравственных норм определённой социальной группы.

The study of "Marketing Management" is aimed at providing the basis of theoretical and methodological knowledge. The purpose of mastering the subject is to prepare graduates for marketing activities in the field of marketing management. The main goal of this course is the general description of the main directions of marketing development, including marketing concepts, levers and techniques, as well as the formation of a system of knowledge in the field of marketing, relevant competencies that allow successful work in the marketing services of companies in various fields of business.

СОЦИОЛОГИЯ (лот. societas — жамият ва…логия) — бир бутун тизим ҳисобланган жамият ҳақидаги ва айрим ижтимоий тартиботлар, жараёнлар, ижтимоий гурухдар, шахс ва жамият муносабатлари тўғрисидаги фан. С. илмий услублар ёрдамида ҳосил қилинган эмпирик (тажрибага асосланган) маълумотларга таяниб умумлашма хулосалар чиқара олади. Шу туфайли жамиятнинг ривожланиш моделларини илмий асослаб беради.

«Kompetentlik» tushunchasi taʼlim sohasiga psixologik ilmiy izlanishlar natijasida kirib kelgan. Psixologik nuqtai nazardan, kompetentlik «noanʼanaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning oʼzini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan oʼzaro munosabatlarda yangi yoʼl tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga toʼla maʼlumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik» ni anglatadi. Kompetentlik deganda, koʼpincha shaxsning faoliyat yuritishga umumiy qobiliyati va uning kasbiy tayyorgarligida namoyon boʼluvchi bilim va tajribalariga asoslangan integratsiyalashgan sifatlar nazarda tutiladi.
Korxonaning moliyaviy holatini tahlil qilish jarayonida balansning likvidligini tahlil qilish vazifasi korxonaning kredit qobiliyatini baholash zarurati bilan bog'liq uning barcha majburiyatlari uchun o'z vaqtida va to'liq to'lash qobiliyati, chunki likvidlik korxonaning qisqa muddatli majburiyatlarini to'lash qobiliyati bo'lib, uning joriy aktivlarini amalga oshiradi.
Talabalarga axborot texnologiyalaridan foydalanish bo`yicha nazariy bilimlar berish, kasbiy faoliyati bo`yicha qo`yilgan masalalarni yechishda zarur dasturiy vositalarni to`g`ri tanlash va olingan bilimlar asosida qo`yilgan masalalarni yecha olish, zamonaviy axborot texnologiyalari dasturiy vositalaridan mustaqil foydalana olish ko`nikmalarini hosil qilish
Menejment fanining mazmuni boshqaruv tizimi va boshqaruv obʼyekti orasidagi oʻzaro munosabat boʻlib, uning asosiy vazifasi boshqaruvning zamonaviy usullarini, rahbarlik sanʼati sirlarini oʻrganishdan iborat. Boshqaruv — tanlov, qaror qabul qilish va uning bajarilishini nazorat etish jarayonidir. Uning asosiy maqsadi bozor munosabatlari sharoitida barcha boʻgʻinlarda ishlay oladigan yuqori malakali boshqaruvchilarni tayyorlashdan iborat. Menejment ijtimoiy-iqtisodiy, ijtimoiy-huquqiy, kibernetika va boshqa fanlar bilan aloqadordir.
Bu kurs davomida talabalar boshlang'ich sinflarda beriladigan geometrik mazmundagi masalalar bilan tanishadilar. ularni yechish usullarini o'zlashtiradilar.
Bu kurs davomida talabalar geometrik masalalarni yechish uslublari, tanqidiy fikrlash orqali nostandart masalalarni hal etishni o'rganadilar.
“Xavfsizlik va kiberxavfsizlik hodisalarini qayta ishlash va boshqarish” fanining maqsadi talabalarga tashkilotda xavfsizlik va kiberxavfsizlikni boshqarishni ta'minlash hamda uning o’z-o’zini shakllantirishini baholashga oid nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lgan zarur bilimlar berishdan iborat. Ushbu fanning vazifasi: - talabalarga xavfsizlik va kiberxavfsizlik hodisalarini qayta ishlash va boshqarishning nazariy asoslarini o‘rgatish; - xavfsizlik va kiberxavfsizlik hodisalarini qayta ishlash, tahlil qilish uslublari va vositalarini tushuntirish; - xavfsizlik va kiberxavfsizlik hodisalarini qayta ishlash, sodir bo‘ladigan tahdidlarni bartaraf etish yo‘llarini o‘rgatish; - xavfsizlik va kiberxavfsizlik hodisalari darajasini belgilovchi ko‘rsatkichlar tizimidan foydalanib tahlil qilish va ularni baholash bo‘yicha ko‘nikmalarini shakllantirish “Xavfsizlik va kiberxavfsizlik hodisalarini qayta ishlash va boshqarish” fanini talabalar tomonidan o‘zlashtirilishi jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida: - haqiqiy faktlarni boshqaruv nuqtai-nazardan tahlil qilish va izohlash imkonini beradigan tarmoq xavfsizligi hamda kiberxavfsizlikni boshqarish bo‘yicha bilimlarga ega bo‘lish; - Xavfsizlik va kiberxavfsizlik hodisalarini qayta ishlash va boshqarishning darajasini belgilovchi tizim indikatorlaridan foydalanib milliy va mintaqada iqtisodiy xavfsizlik darajasini monitoring qilish va baholash qobiliyati; - xavfsizlik va texnologiyani rivojlanishiga erishishda analitik mulohazalardan foydalana bilish; - tashkilotning kiberxavfsizlikka bog‘liq iqtisodiy muammolarni topish va hal qilish uchun analitik tadqiqotlardan foydalanish; - tarmoq xavfsizligi hamda kiberxavfsizlik muammolarni jamoaviy ravishda tushunish va tahlil qilish

“AT xavf-xatarlari va kiberxavfsizlikni boshqarish” fanining maqsadi talabalarga tashkilotda xavfsizlik va kiberxavfsizlikni boshqarishni ta'minlash hamda uning munitsipial shakllanishini baholashga oid nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lgan zarur bilimlar berishdan iborat. Ushbu fanning vazifasi: - talabalarga xavfsizlik va texnologiyaning nazariy asoslarini o‘rgatish; - xavfsizlik va texnologiya tahdidlarni aniqlash, tahlil qilish uslublari va vositalarini tushuntirish; - xavfsizlik va texnologiya bo‘ladigan tahdidlarni bartaraf etish yo‘llarini o‘rgatish; - xavfsizlik va texnologiya darajasini belgilovchi ko‘rsatkichlar tizimidan foydalanib tahlil qilish va ularni baholash bo‘yicha ko‘nikmalarini shakllantirish “AT xavf-xatarlari va kiberxavfsizlikni boshqarish” fanini talabalar tomonidan o‘zlashtirilishi jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida: - haqiqiy faktlarni boshqaruv nuqtai-nazardan tahlil qilish va izohlash imkonini beradigan tarmoq xavfsizligi hamda kiberxavfsizlikni boshqarish bo‘yicha bilimlarga ega bo‘lish; - AT xavf-xatarlari va kiberxavfsizlik darajasini belgilovchi tizim indikatorlaridan foydalanib milliy va mintaqada iqtisodiy xavfsizlik darajasini monitoring qilish va baholash qobiliyati; - xavfsizlik va texnologiyani rivojlanishiga erishishda analitik mulohazalardan foydalana bilish; - tashkilotning kiberxavfsizlikka bog‘liq iqtisodiy muammolarni topish va hal qilish uchun analitik tadqiqotlardan foydalanish; - tarmoq xavfsizligi hamda kiberxavfsizlik muammolarni jamoaviy ravishda tushunish va tahlil qilish